EDIKASYON FASIL

Fason jenn resevwa edikasyon nan tout moun lan ap ameliore chak jou, Etidye.com vize kontribiye nan yon edikasyon ki fasil, depi nan fason li transmet sou fason li rive sou moun kap aprann yo.

EDIKASYON EFIKAS

Mission nou se bay yon edikasyon ki kap sevi tout moun ki resevwa li, se sak fe ansanm ak profese e enstrikte nou yo, nou develope metod ki fasil pou pemet etidyan ann vin e konprann tout sa li aprann yo.

EDIKASYON APLIKE

Nou ta renne tout etidye nou yo nan yon pozisyon pou kap prepare pou mache travay lan le yo konplete kou yo. metod nou se fokis sou sa etidyan an vle aprann, e tout sa ki gen rapport ak domenn ke li chwazi a.

AN'N FÒME NOUVO LEADER AYISYEN YO

Nou kwe Ayisyen menm jan ak tout lot sitwayen gen kapasite pou yo aprann e konstwi yon Leadership ki miyo.

Edikasyon se dwa tout timoun genyen, yon dwa konstitisyon Ayisyen rekonet e ta dwe kontinye ap proteje. Men system edikasyon ayisyen toujou pa rive sou yon seri group moun, e kalite a fe nou pa ka reponn ak konpetisyon nan maket travay la pou Karayib ou bien nan mache entenasyonal la; li menm tou afekte nou nan kalite leader nou prodwi nan plas ki pi enpotan yo nan peyi an. Objektif ETIDYE.com, se kontribiye nan yon edikasyon ki fasil, efikas e aplike. Yon edikasyon ki gen kalite mande bon jan profese, ki gen passion pou travay ke yo ap fe an, e konprann enpotans yo nan prosesis la. Pou sa nou ap develop bon jan program ki kap ede nou identifye profese sa yo, men sitou etabli yon system pou yo kontikye resikle.

PROGRAM AK SÈVIS NOU YO

Nou di ou byenvin nan seksyon Program ak sevis nou yo. Nou kontan prezante ou lis sila ki pwal bay ou yon ide sou program aditionel ke nou genyen, pou timoun, jenn, e paran yo
Nou swete ou gen youn nan program ou sevis sa yo ki enterese ou nou bien kontan genyen ou jodi a. Mesi!

SISTÈM ADMINISTRASYON POU ETIDYAN

Sistem sa pemet etidyan yo kap administre kou, ak devwa ke yo genyen, li facilite yo tou kominike ak profese an men le yo pa nan klass.

SEVIS KLAS PRIVE

Nou ofri sevis sa pou ede timoun ki pa santi yo alèz nan kek sijè pou nou ede yo e asiste yo ak devwa ke yo genyen. pou plis infomasyon sou progam sa kontakte klassprive@etidye.com

BOUS POU ETIDYE

Chak ane gras a patnè nou yo, nou gen posibilite prezante plizye bous pou timoun ka swa etidye nan yon enstitisyon nan peyi d'Ayiti ou nan peyi etranje. le bous yo disponib, tout moun kap trouve aplikasyon yo sou sit web la, konsa tou yo kap gen chans we kisa kritè yo ye pou yo aplike.

Sistèm Administrasyon pou Profesè

Sistèm sa pèmèt profesè prepare klass li mye, e li bay posibilite a etidyan tès ki pa tro long pou ede yo prepare yo mye pou ekzamen. li ede profesè a jere tan li.

KLAS ESPESYAL POU PARAN

Program se yon program pou ede paran yo develope abilite pou yo asiste timoun yo kap etidye pi bien, sitou si timoun sa yo nan klass primè ak segondè. Kou sa tou mande youn ou 2 atelye de travay pou paran ak timoun yo ansanm pandan dire kou a.

JOUNEN REKREYATIF

Nou können kijan tout yon lane kapab chaje ak travay, men nou propoze tou yon jounen rekreyatif, nan yon zone kote patisipan kap relax yo, men kap tou aprann sou zone ke yo ap vizite a. Rete konekte ak nou pou plis enfomasyon

WORKSHOP POU PROFESÈ

Nou offri yon seri de workshop pou Lekol ki patnè nou yo kote profese yo kap patisipe, pou aprann sou nouvo teknik anseyeman, e nouvo materiel ke nou itilize sou sit web la.

CONFERRALS LEADERSHIP POU JENN

Pou ane a nou gen diferan aktivite ki melanje ak atelye e konferans pou nou pemet jenn ki nan program nou yo kap rankontre lot e travay ak lot. nou ap gen 3 konferans leadership pou ane a. pou plis enfomasyon swiv nou sou rezo social nou yo.

YON TI POUCH

YON TI POUCH, se yon program gratis ki ede patisipan yo develope yon lespwi sou entreprenariat e Business. Li gen yon ladann yon konkou chak ane ki determine yon projè ke organization nou an ak patnè li yo kap ankadre.

Vin yon Anbasade Jodi a

Pou ou kap fe pati de kominote nou e jwenn pi bon enfomasyon sou aktivite nou yo